Stroiki dla Twojego Oboju

Ogólne Warunki Sprzedaży Stroików i Akcesoriów

Ogólne Warunki Sprzedaży Stroików i Akcesoriów Firmy OBOE Janette REEDS

§ 1.Cena i warunki płatności
1. Wykaz cen udostępniony jest Kupującemu w zakładkach „Oferta” oraz „Cennik” na stronie internetowej firmy: www.oboe-reeds.pl
2. Cena po przyjęciu zamówienia do realizacji nie może ulec zmianie, chyba że strony postanowią inaczej.
3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w formie przelewu bądź bezpośredniej zapłaty gotówkowej w kasie Sprzedającego, w terminie nie przekraczającym wskazaną datę na rachunku.
4. Jeśli Kupujący nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie do zaległej kwoty podstawowej zostaną doliczane odsetki ustawowe oraz koszty administracyjne ( ustanawiane przez pełnomocnika Biuro Rachunkowe Nex Katowice).

§ 2. Realizacja zamówienia
1. Sprzedawca informuję Kupującego o terminie realizacji zamówienia.
2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku braku dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.
3. Poprzez realizację zamówienia rozumie się wydanie towaru Kupującego w siedzibie Sprzedawcy bądź też przesłanie na wskazany przez Kupującego adres.
4. Z chwilą wydania bądź wysyłki towaru, na Kupującego przechodzą wszelkie koszty i ryzyka związane z właściwym funkcjonowaniem stroika obojowego.
5. Wykonywanie usług oferowanych przez firmę może być zlecane osobom trzecim.

§ 3. Reklamacje*
1. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji związanej w szczególności z nieprawidłową jakością zamówionego produktu lub zaniżoną ilością, Kupujący złoży przedmiot reklamacji określony w zgłoszeniu i dokona jego zabezpieczenia oraz zwróci się pisemnie do Sprzedającego w celu odesłania towaru.
2. Reklamacje rozpatrywane będą, jeśli Kupujący przedstawi dowody uznane przez Sprzedającego za właściwe.
2a. Kupujący nie ma prawa ingerować nożem bądź innym narzędziem w zakupiony stroik (akcesoria) jeśli chce złożyć reklamację - w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający obciąży Kupującego kosztami badań oraz wszystkimi innymi kosztami wynikającymi z postępowania reklamacyjnego.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w zakresie niewłaściwego wykorzystania, składowania i transportu stroików. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje żadnych szkód wynikowych – Sprzedawca ponosi jedynie odpowiedzialność, za jakość dostarczonych produktów, tj. stroików w zakresie deklarowanych parametrów.
5. Zakup stroików na rurkach prywatnych Kupującego nie podlega zwrotowi. Możliwa ewentualna korekta stroika.
6. Zakup stroików na nowych rurkach bez uwzględnionej reklamacji nie podlega zwrotowi ze względów higienicznych.
I. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
1. Dane składającego reklamację (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres).
2. Przedmiot reklamacji (rodzaj stroika, wielkość przesyłki, sposób dostawy, dostawa bezpośrednia lub pośrednia, data
dostawy, data zgłoszenia reklamacji).
3. Powód reklamacji (uwagi składającego reklamację).
4.Opis wizji lokalnej reklamowanego stroika, drewna lub akcesoriów (miejsce i sposób przechowywania towaru, rodzaj zasobnika, opis bezpośredniego otoczenia. 5.Ewentualne uwagi.
6. Ewentualne załączniki.

Kupujący składając zamówienie na stroiki lub inne artykuły wykonane z drzewa arundo donax oferowane przez firmę OBOE Janette REEDS akceptuje ryzyko związane ze zmianami w prawidłowym funkcjonowaniu produktu, związanymi ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, tj. zmianami wilgotności, temperatury, ciśnienia powietrza itp. w miejscu zamieszkania Kupującego.

*uwzględniane tylko do dwóch tygodni od daty wystawienia rachunku bądź jeśli Sprzedający wyraził wcześniej zgodę na zmianę daty reklamacji.

Firma, która powstała z myślą o komforcie związanym z grą na oboju. Zajmuje się ona wyrobem profesjonalnych stroików – dodatkowo oferując Państwu możliwość dopasowania odpowiednich proporcji (tj. rurki, fasonu) do instrumentu. Korzystanie z wysokiej jakości materiałów oraz maszyn sprawia, że oferowane wyroby cieszą się dużym powodzeniem wśród muzyków profesjonalnych, studentów, uczniów szkół muzycznych, jak i amatorów. […]

Read More